Strategisk ledning av upphandling

Genom strategisk, dvs. målinriktad långsiktig ledning av upphandlingen kan man stödja genomförandet av organisationens strategi. Det förutsätter goda kunskaper om organisationens upphandlingsverksamhet och dess nuläge samt om olika alternativ, möjligheter och redan beprövad ny god praxis. Det krävs också förutseende planering av upphandlingen, scenariearbete och strategiska riktlinjer och mål, dvs. en färdplan för utveckling av upphandlingen. Efter att målen ställts upp är det viktigt att de också leder till konkreta åtgärder.


Målet för kompetenscentrumet KEINO är att så många upphandlande enheter som möjligt i kommun-, upphandlings- och näringsstrategin eller i ett motsvarande program förbinder sig till upphandlingsstrategiska mål med syfte att genomföra hållbara och innovativa upphandlingar och därigenom uppnå verklig genomslagskraft.  

Kompetenscentrumet KEINO

  • tränar och sparrar ledningen vid upphandlande enheter i att ställa upp strategiska mål
  • hjälper de upphandlande enheter som redan utarbetat en färdplan att vidareutveckla den
  • utarbetar basinformation om arbete med färdplanen för dem som ännu inte har en plan
  • ger ledningen och de operativa aktörerna vid upphandlande enheter verktyg och redskap för genomförandet av de strategiska målen samt av hållbara och innovativa upphandlingar
  • hjälper upphandlande enheter med att utarbeta innovationsvänliga strategier

Närmare upplysningar: 
Katariina Huikko, katariina.huikko@kommunforbundet.fi
Liisa Lehtomäki, liisa.lehtomaki@hansel.fi