Kompetens utvecklas i nätverk 

En lyckad offentlig upphandling kräver att kompetensen utvecklas på såväl strategisk som operativ nivå. En innovativ och hållbar upphandling med genomslagskraft förutsätter att upphandlarna har god kännedom om substansen, marknaden och intressentgrupperna.
Upphandlingslagen gör det möjligt att göra hållbara och innovativa upphandlingar som har genomslagskraft. Det förutsätter ofta en mer krävande eller annorlunda upphandlingskompetens än vad man är van vid.

Med upphandlingskompetens avses en övergripande uppfattning om i synnerhet

 • upphandling och upphandlingsförfaranden
 • ledning av upphandling
 • upphandlingens effekter
 • hur en upphandling genomförs operativt
 • smidig avtalskompetens. 

De upphandlande enheterna har mycket varierande upphandlingskompetens. Expertisen kan vara spridd och finnas på olika nivåer. Många sköter upphandlingen vid sidan av sitt eget arbete eller så bär upphandlingsexperten ensam ansvaret för ett brett register av upphandlingar. Det räcker inte att man vill utveckla och utvecklas om tiden och resurserna tryter.

För att utveckla kompetensen behövs lösningar som tillåter att man lär av andra och delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper. Dessutom behövs praktisk rådgivning om upphandling. 

KEINO erbjuder, sammanställer och utvecklar

 • lösningar som tillåter att man lär av andra och delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper
 • regionala kompetensnätverk (Förändringsagenterna) 
 • praktisk rådgivning om hållbar och innovativ upphandling 
 • skalbara exempel och god praxis
 • marknadsinriktade anvisningar och modeller för upphandling med genomslagskraft
 • samarbete med läroanstalter och forskningsinstitut i syfte att omsätta forskningen kring offentlig upphandling i praktiken och införa hållbarhets- och innovationsperspektivet i undervisningen.

Närmare upplysningar:

Rådgivning, redskap och modeller
Elina Ojala, elina.ojala@motiva.fi

Regionala nätverk/Förändringsagenterna
Katariina Huikko, katariina.huikko@kommunforbundet.fi

Samarbete med läroanstalter och forskning
Katriina Alhola, katriina.alhola@syke.fi