Internationellt samarbete

KEINO erbjuder de upphandlande enheterna information om intressanta internationella projekt. Också information om upphandlande enheter, god praxis och upphandling i Finland sprids internationellt. Målgruppen för den internationella verksamheten är upphandlande enheter som vill utnyttja internationell finansiering och kompetens. Syftet för kompetenscentrumet är också att ge fart åt införandet av föregångarnätverk och god beprövad praxis på bred front.

Kompetenscentrumet KEINO

  • ger finländska upphandlande enheter information om god praxis i andra länder
  • bygger upp internationella nätverk till de upphandlande enheternas förfogande
  • utarbetar intressanta berättelser som fungerar som företagsreferenser för internationell kommunikation 
  • söker upp och presenterar finländska upphandlande enheter för internationella tävlingar inom upphandling eller motsvarande 
  • hjälper upphandlingssakkunniga med att söka sig utomlands för expertutbyte
  • deltar som Finlands representant i internationella nätverk såsom EU Urban Agenda

Syftet med verksamheten är att finländska upphandlande enheter och sakkunniga aktivt ska utnyttja europeisk finansiering för offentlig innovationsupphandling och att de ska vara eftertraktade partner. Det innebär att 

  • KEINOs och de upphandlande enheternas kunnande och internationella nätverk utvidgas och utnyttjas bättre 
  • fler finländska upphandlande enheter fås med i internationella projekt för upphandlande enheter
  • exporten av koncept som tagits fram i offentliga upphandlingsprojekt främjas  
  • Finlands profil som internationellt känd innovations- och försöksvänlig verksamhetsmiljö stärks  

Närmare upplysningar:

Internationella exempel och finansiering
Piia Moilanen, piia.moilanen@businessfinland.fi

Expertutbyte
Isa-Maria Bergman, isa-maria.bergman@motiva.fi

Internationella nätverk
Katariina Huikko, katariina.huikko@kommunforbundet.fi