Vad är Green Deal för upphandling?

Green Deal för offentlig upphandling är ett nytt sätt att förmå de upphandlande enheterna att genom frivilliga avtal engagera sig i att uppnå målen i regeringsprogrammet för bioekonomi och cirkulär ekonomi, och energi- och klimatstrategin och i att utveckla marknaderna genom konkreta upphandlingar.  
Green Deal för upphandling är ett frivilligt avtal mellan den upphandlande enheten och staten. Samtidigt skapas en ny samarbets- och kompetensstruktur för upphandling, där hela processen följs upp och utvärderas. 

Syftet med Green Deal för upphandling är att 

 • driva på utvecklingen på marknaden med hjälp av omfattande upphandling 
 • ställa upp ambitiösa mål för konkreta upphandlingar
 • tillämpa livscykelmodellen och främja öppenhet och samarbete mellan beställare och leverantörer 
 • öka produktionen av miljöinformation och utveckla nya affärsmodeller i värdekedjan
 • avhjälpa hinder för bioekonomin, den cirkulära ekonomin och upphandling av ren teknik 
 • tillsammans utveckla en modell för innovativ upphandling där målen formuleras resultatinriktat eller med  kriterier på banbrytande nivå och där avtalsvillkoren kan följas upp och mätas.

Målen för Green Deal för upphandling:

 • Driva på uppnåendet av målen för bioekonomi, den cirkulära ekonomin och energi- och klimatstrategin genom offentlig upphandling.
 • Skapa en ny samarbets- och kompetensstruktur för upphandling, där hela processen följs upp.
 • Främja hållbarhet i produktutvecklingen och affärsutvecklingen genom sporrande efterfrågan.

Vilken nytta har den upphandlande enheten av detta?

Green Deal bidrar till genomförandet av de upphandlande enheternas befintliga program för kolsnålhet, cirkulär ekonomi och resurssmarta lösningar, vägkartan för hållbar och innovativ upphandling och energieffektiva avtal. Avtalet stöder därmed den upphandlande enhetens strategiska mål och dagliga arbete. 

Nyttan av Green Deal för den upphandlande enheten är i första hand:

 • Starkare samarbete mellan de upphandlande enheterna. Allt behöver inte göras själv.
 • Den upphandlande enheten tilldelas resurser för anlitande av sakkunniga i beredningsskedet av upphandlingen och i att utveckla verktyg.
 • Med Green Deal kan de strategiska målen förankras i den praktiska verksamheten.
 • Green Deal ger nationell och internationell exponering i media.
 • En gemensam upphandlingsmodell och mer ambitiösa kriterier för upphandlingen uppnår större genomslagskraft.
 • En gemensam modell utarbetas med möjlighet till stöd för samarbete och uppföljning under avtalsperioden.

Vad förbinder man sig till i Green Deal för upphandling?

Green Deal för upphandling innebär ett avtal som förutsätter ett beslut av den upphandlande enhetens  högsta ledning och befogenheter i enlighet med beslutet. Ledningens beslut underlättar också sektorernas deltagande och engagemang i att uppnå målen.

Genom avtalet förbinder sig den upphandlande enheten att

 • utarbeta och genomföra minst en modell för upphandling av ett specifikt upphandlingsföremål under åren 2018–2019.   
 • dela med sig av sina erfarenheter under upphandlingen och fungera som mentor i hur modellen som skapats under processen har implementerats.  
 • delta i processen:  Green Deal för upphandling av ett specifikt upphandlingsföremål förutsätter att den upphandlande enheten aktivt deltar i hela processen, från beredningen och konkurrensutsättningen till samarbetet kring kontraktet. 
 • Statens engagemang i avtalet

Avtalets motpart är ett ministerium som väljs enligt temat för upphandlingsföremålet. I avtalet förbinder sig staten att:

 • erbjuda experthjälp genom kompetenscentrum
 • genomföra årlig uppföljning och konsekvensbedömning 
 • producera enhetligt informationsmaterial och exponera både i nationella och internationella medier de organisationer som skrivit på Green Deal
 • avskaffa de hinder som beställargrupperna i Green Deal identifierat.
 • Pilotarbete

Pilotarbetet inom Green Deal inleds våren 2018 som en del av kompetenscentrumet KEINOs verksamhet. Några preliminära idéer till Green Deal-projekt har redan fötts under förbindelsemodellens utvecklingsprocess. Avtalen ingås emellertid utgående från behov och beslutas tillsammans med de upphandlande enheterna. 
De enheter som deltar i Green Deal får KEINOs omfattande sakkunnigtjänster under den gemensamma beredningen och stöd också i konkurrensutsättningsfasen. 

Kompetenscentrumet KEINO

 • svarar för koordineringen, eventuella bakgrundsutredningar, faciliteringen av marknadsdialogen och utvecklingsprocessen kring en gemensam modell
 • följer upp genomförandet av upphandlingen och bedömer konsekvenserna i samarbete med de upphandlande enheterna
 • erbjuder nationell och internationell exponering för de enheter som skrivit på avtalet

Vill du delta i pilotarbetet?

Kontakta
Isa-Maria Bergman, isa-maria.bergman@motiva.fi

INFO

Green Deal för upphandlingen har utvecklats tillsammans med de upphandlande enheterna inom statsrådets forskningsprojekt ”Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa” som inleddes i april 2017 och avslutas i juni 2018. Projektets mål är att identifiera nya engagerande och sporrande system för att effektivt främja offentlig upphandling av bioekonomi och ren teknik.