Bedömning och mätning av upphandlingens genomslagskraft 

Strategisk ledning av upphandling förutsätter goda kunskaper om nuläget i organisationens upphandlingsverksamhet samt om olika alternativ, möjligheter och redan beprövad ny praxis.

Uppföljningsuppgifter om hållbara och innovativa upphandlingar behövs på olika nivåer:

  • För att skapa en lägesbild på det nationella planet  
  • För strategisk ledning inom organisationen  
  • För det praktiska genomförandet av enskilda projekt och upphandlingar 

Upphandlingens genomslagskraft bör bedömas i de olika skedena av processen:

  • Före upphandlingen eller investeringen behövs information om potentiella effekter 
  • I efterhand finns det skäl att följa upp upphandlingen genomslagskraft 

KEINO erbjuder, sammanställer och utvecklar

  • Utvärderings- och uppföljningsverktyg som stöder ledningen
  • Beskrivningar och modelleringar av upphandlingens genomslagskraft 
  • Uppföljningsmått för hur de nationella målen uppnåtts 
  • Utvärdering av upphandlingens genomslagskraft 

Närmare upplysningar:
Ville Valovirta, ville.valovirta@vtt.fi